Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ

 от „ВИА 2000”  ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,  гр. София,  ж.к. „Свобода”, бл.20, вх. „Б”, e-mаil: office@via2000.eu, trade@via2000.eu.

В изпълнение на чл. 4(2) от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомявамe засегнатото население за инвестиционното ни предложение „Добив на подземни богатства – строителни материали – андезитобазалти от находище «Чешлия», разположено в землищата на с. Груево и гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали”.

Информация за инвестиционното предложение е предоставена на кметовете  на община Момчилград и кметство  с. Груево. Същата е на разположение на интересуващите се и всеки работен ден  от 9.00 до 16.30 часа в офиса на „ВИА 2000” ООД, гр. София, ул. „Враня” № 68, ап. 12 , тел.: 02/931 14 22, факс.: 02/931 97 36 e-mаil: office@via2000.eu, trade@via2000.eu.