Консултации

  • Консултации за превоз на опасни товари в съответствие с изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе (ADR), класове 1, 2 и 3-9
  • Консултации по изпълнение на външнотърговски сделки
  • Оформяне на митнически документи
  • Консултации и подготовка на документи за издаване на разрешения за внос, износ и превоз на изделия от клас 1