Новини

Уведомление

УВЕДОМЛЕНИЕ  от „ВИА 2000”  ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София,  гр. София,  ж.к. „Свобода”, бл.20, вх. „Б”, e-mаil: office@via2000.eu, trade@via2000.eu. В изпълнение на чл. 4(2) от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на...